|

Alt om årsmøtet 20. mars 2024

Sondre Rokkes VM-bronse i XCE (sprint) er en av mange høydepunkter fra 2024.

Her finnes alle papirer, beretninger, regnskap, budsjetter og forslag til årsmøtet i IF Frøy onsdag 20. mars 2024.

Årsmøtet avholdes på Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0694 Oslo.

Saksliste årsmøte IF Frøy onsdag 20. mars klokken 18.00

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent, og to personer til å signere protokollen.
2. Årsberetning fra styre og komiteer.
3. Regnskap og kontrollutvalgets beretning.
4. Innkomne forslag.
5. Fastsette kontingent og treningsavgifter.
6. Vedta budsjett.
7. Valg.
8. Tildeling av hedersbevisninger.

VEDRØRENDE PUNKT 4:
Forslag fra styret om endring i klubbens lov:

Styret foreslår at loven endres slik at styret kan beslutte at det arrangeres klubbmesterskap i flere grener enn tempo landevei, fellesstart landevei og rundbane terreng.

Begrunnelse:
Klubben har tradisjon for klubbmesterskap i disse grenene, og det finnes også en vandrepokal for sammenlagtvinneren. Samtidig har klubben flere nye grener, som utfor, bane, e-sykling og gravel. Det vil være aktuelt med klubbmesterskap i disse grenene. Styret finner det fornuftig at dette kan bestemmes av styret for hvert år.

Paragraf 16 i klubbens lov splittes i to, der paragraf 16 omhandler klubbmesterskap og paragraf 17 øvrige sportslige utmerkelser. Paragrafer i loven som kommer etter paragraf 17 får ny nummerering.

Denne lovteksten foreslås:

§ 16 Klubbmesterskap
I klubbmesterskapet i fellesstart landevei, tempo landevei og rundbane terreng er det premiering for hver enkelt gren, samt sammenlagt premiering i alle aktuelle klasser. Klubbmester sammenlagt tildeles sammenlagtvinneren i den klassen med flest deltakere.  Klubbmestertroféet er en bronserytter med plakett oppsatt av Oslo Sykkel Service AS

Styret kan beslutte av det kan arrangeres klubbmesterskap også i andre offisielle grener inne NCF.

§ 17 Øvrige sportslige utmerkelser

Vandrepokal utdeles til den rytter med beste sportslige resultater i løpet av sesongen. Vandrepokal tildeles den ungdomsrytter som har hatt størst sportslig framgang i løpet av sesongen. Ungdomsrytter inkluderer juniorklassen.
Sportslige utmerkelser avgjøres av styret ved simpelt flertall.

VEDRØRENDE PUNKT 5:
Kontingent 2025 og treningsavgift 2024

Kontingenten foreslås uendret i 2025.

Det betyr følgende kontingent:
Voksne: 950,-
Parasykling: 350,-
Familie: 1500,-
Ungdom (til og med året de fyller 16 år:) 450,-
Barn (til og med året de fyller 9 år) 150,-
Støttemedlemskap: 250,-

Styret foreslår at treningsavgiften for 2024 økes

IF Frøy har hatt meget lave treningsavgifter for barn og ungdom i forhold til mange andre idrettslag.  Det er nå nødvendig å øke den for ønsket aktivitetsnivå og best mulig kvalitet på tilbudet til de yngste. Treningsavgiften blir likevel moderat sammenlignet med andre idretter i vårt område.

Foreslått treningsavgift er:
Barn til og med ni år                                 600  kroner
Barn fra ti til tolv år                                   900 kroner
Ungdom fra 13 til 16 år                           1600 kroner

Klubben er opptatt av at ingen skal stoppes av økonomiske barrierer for å drive idrett. IF Frøy har derfor knyttet oss opp mot Østensjø bydels støtteordning der det er mulig å søke å refusjon av medlemskontingent og treningsavgift der det er nødvendig.

Se vedlagte dokumenter for punktene 2, 3, 6 og 7.

Sakslisten til årsmøtet i pdf-format.

Styrets årsberetning 2023

Beretning terrengkomiteen (inkludert Gravity) 2023

Beretning landeveiskomiteen 2023

Beretning sykkelkross 2023

Beretning bane 2023

Beretning e-sykling 2023

Rittkomiteens rapport 2023

Regnskap 2023

Kontrollutvalgets rapport

Budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling

Styrets forslag til valgkomite

Kontrollutvalgets rapport – signert.

Signert årsrapport og regnskap 2023

Signert protokoll fra årsmøtet 20.03.2024