|

Alt om årsmøtet 23. mars 2022

Hele klubben var i aktivitet under Oslo Terrengsykkelfestival – som utøvere, støtteapparat eller funksjonærer. Foto: Tobias Strøm

Her følger alle papirer til årsmøtet i IF Frøy 23. mars. Lenke til alle beretninger, regnskap, budasjett og kontrollkomiteens rapport ligger nederst. Det samme gjør lenke til ny lov. Årsmøtet er iF Frøys høyeste organ. Vi håper derfor flest mulig kommer til årsmøtet på Skullerudstua klokken 18.00 onsdag 23. mars. Det blir enkel servering.

SAKSLISTE ÅRSMØTE 23. MARS 2022 KLOKKEN 18.00 PÅ SKULLERUDSTUA

  1. Konstituering, valg av dirigent og referent
  2. Årsberetning fra styre og komiteer
  3. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
  4. Orientering om endringer i IF Frøys lov
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsette kontingent for 2023
  7. Vedta budsjett
  8. Valg
  9. Tildeling av hedersbevisninger

VEDRØRENDE PUNKT 4
Alle norske idrettslag må ha en lov som følger Norges Idrettsforbunds lovnorm, med eventuelle tilpasninger for hver enkelt klubb.

Loven har nå en rekke henvisninger til NIFs lov. Det er gjort slik at alle landets idrettslag ikke trenger å endre sin lov ved eventuelle endringer i lovnormen.

Loven skal ikke godkjennes av IF Frøys årsmøte, men er godkjent av Oslo Idrettskrets med våre tilpasninger.

VEDRØRENDE PUNKT 5
5.1 Forslag fra styret:
«IF Frøy oppretter et eget utvalg for banesykling. Styret utpeker tre til fem medlemmer i utvalget.»

Begrunnelse:
Banesykling blir et viktig satsingsområde for IF Frøy fremover. Vi trenger derfor personer som har dette som dedikert oppgave. Vedkommende bør også sitte i styret, slik at arbeidet forankres der.

5.2 Forslag fra valgkomiteen:
Styret gis fullmakt til å ansette en person som daglig leder i klubben. Personens oppgaver vil være å avlaste styreleder fra daglige oppfølginger, så som henvendelser fra trenere eller medlemmer, administrasjon i forbindelse med arrangementer, oppfølging av økonomien i foreningen, eller andre oppgaver som styret og dets leder finner formålstjenlig.

Det vil være opp til styret å vurdere stillingens omfang.

Daglig leder rapporterer til styreleder.

For å finansiere denne ekstra utgiften, foreslås det at medlemskontingenten økes med 100 kr.”

Styrets kommentar til forslaget:
Styret støtter forslaget fra valgkomiteen om å engasjere en daglig leder på deltid. IF Frøy er Norges største sykkelklubb og et stort idrettslag: Det blir stadig mere krevende å finne tillitsvalgte som kan sørge for god og fremtidsrettet drift utelukkende på frivillig basis. Både funksjonen som leder og andre verv krever at dagtid brukes i stor grad.

Ikke minst krever IF Frøys forhold til resten av samfunnet ressurser som også kan jobbe på dagtid. Klubben er engasjert i omfattende arbeid opp mot kommune, statsforvalter, i idrettskrets, NCF og andre organisasjoner som gjør et nødvendig med ressurser på dagtid.

Mange idrettslag på IF Frøys størrelse har daglige ledere i en eller annen form. Det gjelder i vårt nærområde, og det gjelder også stadig større grad innen sykkelsporten. Eksempler på dette er Bergen CK, Kristiansand SK, Lillehammer SK og TVK.

En slik ressurs vil sørge for kontinuitet og profesjonalisering av virksomheten. Det gjelder støtte til trenere og lagledere og vil ikke minst gjøre det enklere å arrangere ritt.

Opprettelse av et engasjement som daglig leder vil gi økte utgifter. Styret mener likevel at en slik stilling vil kunne generere flere inntekter, både gjennom offentlig støtte/sponsorer og gjennom prosjekter som har en positiv effekt.

Styret støtter valgkomiteens innstilling om at kontingenten økes med hundre kroner i 2023 som en konsekvens av engasjementet. Styret foreslår likevel at dette ikke skal gjelde barn og ungdom.

Styret vil orientere med om den praktiske gjennomføringen og ramme for tidsbruk på årsmøtet 23. mars. Honorar til daglig leder vil utgjøre 150.000 pr år. For 2022 vil honoraret bli 112.500. For 2022 er summen avsatt i forslag til budsjett (post 6805).

5.3 Forslag fra styret
Årsmøtet i IF Frøy 23. 03.22 gir styret fullmakt til å sette  i gang en prosess for å selge våre aksjer i Styrkeprøven AS. Styret får også fullmakt til å beslutte salg dersom det kommer tilbud som er økonomisk akseptabelt.

Begrunnelse:
IF Frøy var en av initiativtakerne  til opprettelsen av Styrkeprøven AS da Oslo Cyklekrets ble en del av Region Øst i Norges Cykleforbund. Styrkeprøven AS eies nå av ni klubber i tidligere OCK. Vi er en av tre eiere med største eierandel i aksjeselskapet, på vel 18 prosent. Aksjene ble kjøpt for 326.000 kroner.

De siste årene har det vært uenighet blant eierne blant annet med hensyn til strategi og styresammensetning. Sist skjedde det ved generalforsamlingen i 2021, der vår kandidat som nestleder ikke ble valgt. Flertallet av aksjeeierne satte inn sine folk i alle viktige posisjoner.

Styret i IF Frøy er lite fornøyd med sitasjonen, også fordi informasjonen fra styret i Styrkeprøven AS er mangelfull og ufullstendig. Vi blir heller ikke involvert i viktige prosesser som å beslutte fremtidig strategi

Styret i IF Frøy ser derfor liten verdi i å fortsette som eier, og vil frigjøre midlene til andre formål for klubbens aktive. Et salg skjer i henhold til regelverket i Styrkeprøven etter spesielle regler, der de andre eierne har forkjøpsrett.

Styret presiserer at et salg ikke vil påvirke Styrkeprøvens forskjellige ritt som mål for klubbens ryttere. Vi ønsker fortsatt å være en stor klubb med hensyn til deltakelse.

VEDRØRENDE PUNKT 6
Styret foreslår at kontingenten for 2023 økes med hundre kroner for voksne.

Dette innebærer at kontingentene blir slik:
Voksne: 950,-
Parasykling: 250,-
Familie: 1500,-
Ungdom (til og med året de fyller 16 år:) 450,-
Barn (til og med året de fyller 9 år) 150,-
Støttemedlemskap: 250,-