Syklingens dag

Sikkerhet for syklister

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette initiativet er at det er et høyt konfliktnivå mellom bilister og syklister i trafikken. Det er 15.000 lisensierte syklister, i tillegg til mange fler på sykkel og et økende antall el-syklister.

Målsetning

Skape gode og forutsigbare forhold for Syklister, Bilister og andre trafikanter. Det er nødvendig å få på plass et nytt og klart regelverk som ivaretar syklistenes interesser i trafikken og som ikke er gjenstand for forskjellig tolkning.

A. Avstand til syklister på vei

 • 1,5 m er avstanden ved passering av sykkel i kjørebane.
 • Inntil 1 meter avstand fra syklist til hvit stripe på høyre side av veien

Dette er regler som gjelder i mange andre land.

B. Veikryss og rundkjøringer

 • Unngå passering av syklister i og foran veikryss, rundkjøring og veidelere

C. Trafikklys

 • Respektere lyssignaler
 • Åpne for at det skal være mulig å svinge til høyre på rødt lys.

Det finnes mye god erfaring på dette fra andre land

D. Bli sett

 • Dagens regler vurderes av oss som relevante og ok
 • Vi vil oppfordre syklister til å være synlige

Mål om at produsentene lager reflekser i sykkeldrakter

E. Sykling i felt/gruppe

 • Maks 2 i bredden
 • Maks 30 syklister i hvert felt
 • Felt med syklister er en enhet og behandles som ett kjøretøy

F. Konsistens i trafikken

 • Syklister skal ikke veksle mellom å være syklende utenfor veibanen, syklende i veibanen og gående

Dette skaper uryddige forhold og bidrar til konflikt

********************************

Initiativ

Dette initiativet er utarbeidet av de 20 største sykkelklubbene i Norge sammen med Norges Cykleforbund og Landsforeningen for syklister.

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette arbeidet er at det er et meget høyt konfliktnivå mellom bilister og syklister i trafikken. Det er 15.000 lisensierte syklister, i tillegg til mange fler på sykkel og et økende antall el-syklister.

Målsetning

Målsetningen med initiativet er å få på plass et nytt og klart regelverk som ivaretar syklistenes interesser i trafikken og som er enkelt og lett forståelig for alle.

Regler og bestemmelser

Hvor stor avstand skal annen trafikk ha til syklister på vei?
For at syklister skal kunne sykle i veibanen uten fare for å havne i grøften eller i hull i veibanen må syklistene ha en sikkerhetsavstand på innsiden som tilsvarer 1 meter. Dette fungerer også som en “fluktvei” ved dersom noe uforutsett skulle inntreffe.
På utsiden trenger syklister 1,5 meter lomme for å unngå faren for å bli kjørt ned eller å miste kontroll ved at kjøretøy er for tett på.

Passering foran veikryss og rundkjøringer
Det bør ikke være lov å kjøre forbi syklister like foran veikryss, rundkjøringer eller trafikkdelere i hht. Veitrafikkloven §12 nr 5 3. ledd. Dette er deler av veien der forholdene blir mindre oversiktlige og det er trangere plass til å manøvrere.

Trafikklys
Mange syklister sykler på rødt lys. Det er vår målsetning at dette initiativet skal hindre dette i fremtiden. Samtidig bør det tillates å svinge til høyre på rødt lys for syklister. Dette er innført med hell i andre land og bidrar til bedre håndhevelse av reglene. Samtidig blir det færre syklister som bruker fortauet som snarvei gjennom lyskryss og derved skaper farlige situasjoner for seg selv og andre.

Plikt til å bli sett
Syklister skal ha ringeklokke og lys som sikrer at de er synlige i trafikken. Kjørelys ble innført på biler for mange år siden og med gode erfaringer. Tilsvarende bør syklister være utstyrt med lys som sikrer at de blir sett i bedre i trafikken.
Sykkelklubbene jobber aktivt med leverandørene av sykkelbekledning for å få flere klær med refleksdetaljer og refleks i selve stoffet.

Bevisbyrde
Vi ønsker at syklister ikke skal ha samme bevisbyrde som bilister ved uhell eller at bevisbyrden skal ligge på bilisten alene, gitt at bilisten har langt bedre mulighet for å dokumentere situasjonen. Det er i Nederland et mye større objektivt ansvar for bilister og dette viser gode resultater ved at bilistene blir mer bevist i forhold til det ansvaret som påligger dem i forhold til syklister. Bilen er definert som vesentlig farligere enn andre trafikanter. Vi vil at det skal bli enklere for syklister å anmelde forhold.

Reaksjoner på overtredelser
Vi ønsker at trafikkpolitiet bruker mer ressurser på å sikre syklisters rettigheter i veibanen. Ved innføring av vikeplikt for fotgjengere i fotgjengerfelt, ble det utført hyppige kontroller umiddelbart og i løpet av kort tid ble det anerkjent å stoppe for fotgjengere. Noe tilsvarende bør iverksettes for å beskytte syklister.

Andre forhold
Det er uklart hvilke regler som gjelder på gang og sykkelveier. Dette ønsker vi at skal bli klarere slik at det ikke maner til konflikt ved forskjellig forståelse av regelverket.

Infrastruktur

Sykkelveier, Bruk og anbefalinger
Gang og sykkelveier er ikke bra hverken for gående eller syklende. Separering av forskjellige trafikanter er meget utfordrende og vi har ikke lykkes med det. Norge har et omfattende veinett og reglene må tilrettelegges for den infrastrukturen som er tilgjengelig. Gang og sykkelveier er meget dårlig utformet og tilrettelagt for syklister, det er bråstopp og meget krappe svinger. Det er ikke skiltet for syklister i Norge.
For aktive syklister og syklister som sykler i et godt tempo er ikke gang og sykkelveier egnet. Da kommer man i konflikt med barn, turgåere, rulleskiløpere, joggere og andre som oppfatter syklister som er stor fare. I Nederland er det malt sykkelfelt på begge sider av veien.

Kompetanse

Sykling i felt/gruppe
For å hindre farlige situasjoner og trange forbikjøringer skal syklister sykle maksimum 2 i bredden og maksimum 30 personer i hvert felt. Videre er det viktig at slike grupper blir å regne som én enhet slik at bilister ikke kjører halvveis forbi og svinger inn i gruppen. Dette kan skape veldig farlige situasjoner. Opptreden i felt er bra beskrevet i Sykkelvettreglene

Andre forhold
De 10 sykkelvettreglene utgitt av NCF er et meget godt utgangspunkt for alle syklister og deres opptreden i trafikken.

Kultur og holdninger

Bruk av bilhorn/spylervæske/tegnestifter
Det må komme på plass en regel som forhindrer dette, samtidig er dette også et utslag av den konflikten som eksisterer mellom syklister og bilister. Det er en trafikkregel for dette, men regelen håndheves ikke. Effekten av å bruke horn på syklister er mye sterkere enn ved bruk av horn på bilister.

Andre forhold
Syklister skal ikke veksle mellom å være syklende og gående og sykle opp og ned av fortau. Det er vårt mål at det regelverket som finnes i dag blir fulgt og håndhevet slik at det blir tryggere å sykle og færre konflikter og farlige situasjoner