|

Innkalling til årsmøte 2024 i IF Frøy

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy onsdag 20. mars 2024 klokken 18.00. Årsmøtet holdes på Skullerudstua,
General Ruges vei 106, 0694 Oslo.

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent, og to personer til å signere protokollen
2. Årsberetning fra styre og komiteer
3. Regnskap og kontrollutvalgets beretning
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent og treningsavgifter
6. Vedta budsjett
7. Valg
8. Tildeling av hedersbevisninger

Se IF Frøys lov for nærmere detaljer om sakslisten.

Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest onsdag 6.  mars 2024. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering under møtet.

På vegne av styret i IF Frøy

Morten Forland
leder

Her er innkallingen i pdf-format.