Årsberetning for sponsorkomiteen 2015

Klubben nådde heller ikke i 2015 målet for generelle sponsorinntekter, men mye arbeid ble kanalisert mot å skaffe sponsorer og samarbeidspartnere til NM i terreng.

Dette arbeidet medførte at vi hadde en rekke samarbeidspartnere som bidro med ulike produkter til nedsatte priser og i noen tilfeller gratis bistand og produkter.

Mot slutten av 2014 ble det inngått en avtale med PR Assistanse AS for å intensivere arbeidet med å få på plass sponsorrater knyttet til elitesatsing i Frøy. Dette arbeidet førte ikke frem, noe som vil gi seg utslag i en noe redusert satsing i 2016. Videre medfører dette isolert sett at sponsorinntektene vil bli redusert.

I tilknytning til styrets strategiarbeid er ressurstilgang og sponsorarbeid diskutert, og en rekke utfordringer identifisert. Dette vil måtte følges opp i ulike prosesser fremover.

Vi takker våre sponsorer og samarbeidspartnere for den hjelp de har gitt oss i 2015 og oppfordrer alle våre medlemmer om å gjøre bruk av deres varer og tjenester.

Bjørn Strøm,
leder sponsorkomiteen